Hlavní strana
  Provozní doba
  ON-LINE katalog
  Knihovní řád
  Ceník
  Osobní údaje
  Internet
  Historie
  Řekli o knihách
  Odkazy
  Archiv
  Kontakt
  Přihlášky
  Výroční zprávy
  Rozpočet


TOPlist
Kalendář kulturních akcí


 

Z historie

Přesné datum založení českobrodské knihovny nacházíme v protokolu městského zastupitelstva z roku 1888, kdy z podnětu redaktora p. Jozefa Miškovského ustaven byl v Českém Brodě " odbor ku zřízení knihovny obecné", který ve zvláštním provolání z 1. března toho roku adresovaném veřejnosti a spolkům praví :

"Obecní zastupitelstvo královského města Českého Brodu, uznávajíc obecní knihovnu za důležitý pramen k šíření všeobecné vzdělanosti, usneslo se jednomyslně na tom, v zdejším městě obecní knihovnu, jež by byla veškerému občanstvu přístupna, zaříditi. Ježto však není možno obci na knihovnu tuto tak velikého nákladu, jakého ke zřízení téže by bylo zapotřebí věnovati, byla by zajisté knihovna tato v prvopočátcích svých příliš chudičká i nebyla by nikterak s to účelu svému vyhověti, kdyby se jí od sl. spolků a ctěných příznivců podpory nedostalo. An nám bylo uloženo blahodárnou a ve všech vrstvách občanstva zajisté vlídně přijatou myšlenku tuto uskutečniti, počínáme činnost svou appelováním na obětavé vlastenectví ctěného občanstva zdejšího, žádajíce slav. spolky, korporace i jednotlivce, aby ku zřízení podniku pro všeobecné dobro tak důležitého, dle možnosti svou hřivnou přispěli. Kdo nějakou knihu darovati chce, račiž ji v městské kanceláři odevzdati, za čež předem již srdečné díky vzdáváme."

Původní budova knihovny

Zakrátko měla knihovna 300 svazků, roku 1904  938 spisů o 1116 svazcích. Byla umístěna ve zvláštní místnosti radnice a spravoval ji v těch letech knihovník p. učitel Josef Šik za účasti knihovní komise. Podle obsahu převládala belletrie a jen 6 knih bylo zeměpisných, 23 historických, 5 přírodovědeckých a 35 spisů bylo jinak odborně vědeckých. Čtenářů při skromném počtu knih bylo hojně. Půjčovalo se v neděli od půl jedenácté do dvanácti hodin. Za války byla knihovna uzavřena. Nevhodné umístění knih ve vlhké místnosti v Občanské záložně mělo za následek, že valná většina knih byla zničena plísní. V roce 1919, kdy byl vydán zákon o veřejném knihovnictví a život knihovny, jakožto instituce kulturně prospěšné, zajištěn každoroční dotací podle počtu obyvatel, došlo i k obnově knihovny městské.

(Zpracováno podle materiálů dlouholetého českobrodského knihovníka p. Rudolfa Petráně)

V roce 1960, po zrušení českobrodského okresu, se knihovna přestěhovala do budovy bývalého okresního soudu, kde sídlí dodnes.

V souvislosti se zrušením prodejny Kniha v Českém Brodě a se souhlasem vedení Města otevřela Městská knihovna v říjnu 1991 ve svých prostorách vlastní prodejnu knih. Její součástí byl také antikvariát a jako doplněk prodej obrazových miniatur. Finanční efekt nebyl zanedbatelný, protože na nákup knih do fondu si knihovna vydělala na rabatech od nakladatelů, přesto vedení Města doporučilo provoz prodejny v roce 1997 ukončit.

Do konce roku 1995 Městská knihovna ještě zajišťovala funkci střediskové knihovny pro patnáct neprofesionálních obecních knihoven v okolních vesnicích, poskytovala jim odbornou pomoc a zásobovala je tzv. výměnnými soubory knih. Tato činnost byla ukončena se zánikem střediskového systému na Kolínsku, kdy k 31.12.1995 byly všechny profesionální městské knihovny převedeny pod své městské úřady.

Rok 1997 byl zajímavý také tím, že v důsledku havarijního stavu stropu v hlavní půjčovně knihovna půl roku fungovala a půjčovala jen ve vstupní hale, do ostatních prostor neměli čtenáři z bezpečnostních důvodů přístup. K opravě stropu došlo až počátkem roku 1998 v rámci schválené celkové rekonstrukce budovy čp. 1. Současně byly v polovině prostor knihovny provedeny malířské práce, opraveny podlahy a položeny nové podlahové krytiny. V následujícím roce 1999 byla podobným způsobem vylepšena druhá polovina knihovny a novou úpravou hlavní půjčovny byl vytvořen prostor pro dvě počítačová pracoviště.

První počítač si Městská knihovna pořídila k vánocům 1995 a okamžitě začala s počítačovým zpracováním a ukládáním knihovního fondu. Již počátkem roku 1996 měli uživatelé knihovny k dispozici elektronické jízdní řády ČD a ČSAD, od října 1998 výukové a vzdělávací CD-ROMy a od února 1999 elektronický katalog knihovny, který obsahoval všechny nové přírůstky knih od roku 1995, na doplňování starších fondů se pracovalo průběžně za provozu. V roce 1999 knihovna získala dotaci Ministerstva kultury ČR na zřízení vytáčeného internetového připojení, v roce 2000 bylo toto připojení nahrazeno mikrovlnným spojem a byla vytvořena první verze webových stránek knihovny. V červenci 2001 byl spuštěn automatizovaný výpůjční systém LANius v oddělení pro děti a mládež, v květnu 2004 v oddělení pro dospělé. V březnu 2008 přešla Městská knihovna na automatizovaný knihovnický systém Clavius.

Historie v číslech

Rok

Registrovaní čtenáři

Počet výpůjček

1959
714
43 847
1969
1 145
40 075
1979
1 688
72 026
1989
2 481
75 926
1999
1 747
85 552
2000
1 821
90 798
2001
1 282
69 386
2002
1 284
63 874
2003
1 302
60 959
2004
1 338
61 163
2005
1 409
61 064
2006
1 421
59 386
2007
1 370
58 332
2008
1 266
58 068
2009
1 429
60 283
2010
1 521
62 621
2011
1 640
66 266
2012
1 679
63 763
2013
1 673
65 745
2014
1 749
68 905
2015
1 746
75 594
2016
1 726
75 593
2017
1 786
78 905

 

 

 

 

 

Čtenářské konto:Odkaz na stránky https://www.facebook.com/knihovnaceskybrod/

Odkaz na stránky www.celeceskoctedetem.cz

Odkaz na stránky www.kamaradkaknihovna.cz

Odkaz na stránky www.rostemesknihou.cz