Hlavní strana
  Provozní doba
  ON-LINE katalog
  Knihovní řád
  Ceník
  Osobní údaje
  Internet
  Historie
  Řekli o knihách
  Odkazy
  Archiv
  Kontakt
  Přihlášky
  Výroční zprávy
  Rozpočet


TOPlist
Kalendář kulturních akcí


 

Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů

Městská knihovna v Českém Brodě zpracovává osobní údaje svých uživatelů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je správcem osobních údajů. Byla zaregistrována Úřadem pro ochranu osobních údajů dne 9.února 2001 pod č. 00000747/001.

I.

Osobní údaje čtenářů knihovna zpracovává za účelem:

  • ochrany majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména knihovního fondu půjčovaného čtenářům absenčně, tj. mimo prostory knihovny
  • poskytování kvalitních služeb čtenářům mimo jiné tím, že povede přesnou evidenci o všech transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři, zejména o provedených absenčních i prezenčních výpůjčkách, dále bude provádět statistická vyhodnocení své výpůjční činnosti a využije těchto poznatků k efektivnější akvizici a správě knihovních fondů
  • naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zřizovací listinou knihovny.

II.

Osobní údaje uživatelů knihovny jsou shromažďovány prostřednictvím čtenářských přihlášek, které čtenáři vyplňují sami, knihovnice pouze ověřuje správnost vyplněných údajů dle platného osobního dokladu. Další zpracování osobních údajů provádí zaměstnanci knihovny, manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává následující osobní údaje:

  • základní identifikační údaje čtenáře: jméno a příjmení, adresa bydliště (místo trvalého pobytu) a datum narození. Knihovna tyto údaje ověřuje i při každém prodloužení platnosti čtenářského průkazu a při změně kteréhokoliv z těchto údajů.
  • další nepovinné údaje: kontaktní nebo přechodná adresa, další možná spojení (telefon, fax, e-mail), identifikace školy u dětských čtenářů.
  • služební údaje, údaje výpůjčního protokolu: údaje o vydaných čtenářských legitimacích, o absenčních i prezenčních výpůjčkách, o rezervacích.
  • účetní údaje: údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou podle zákona č.563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Originály čtenářských přihlášek jsou uloženy ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen vstup nepovolaných osob, na uzamykatelném a neoznačeném místě, přístup k nim mají pouze zaměstnanci, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
Údaje ze čtenářských přihlášek jsou přeneseny do počítačové databáze, která je uložena na vyhrazeném serveru. Přístup k datům je zabezpečen heslem, data jsou dále chráněna antivirovou ochranou a bezpečnostní kopií.

IV.

Knihovna zpracovává osobní údaje svých uživatelů od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně svou vyplněnou přihlášku a svým podpisem projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pokud uživatel požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud uplyne lhůta jednoho roku od vypršení platnosti čtenářské legitimace, event. vypořádání posledního závazku čtenáře vůči knihovně, je jeho členství v knihovně ukončeno a knihovna provede likvidaci jeho osobních údajů. Originál písemné přihlášky je skartován, osobní údaje čtenáře v počítačové databázi jsou vymazány.

V.

Všichni zaměstnanci knihovny, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou povinni zpracovávat osobní údaje pouze v rámci svých pracovních úkolů a ve výše uvedeném rozsahu, musí zachovávat mlčenlivost a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních dat uživatelů knihovny nebo které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu cizích osob k osobním údajům uživatelů knihovny.

 

Platnost od 1.července 2002

 

 

Čtenářské konto:Odkaz na stránky www.celeceskoctedetem.cz

Odkaz na stránky www.kamaradkaknihovna.cz

Odkaz na stránky www.rostemesknihou.cz