Hlavní strana
  Provozní doba
  ON-LINE katalog
  Knihovní řád
  Ceník
  Osobní údaje
  Internet
  Historie
  Řekli o knihách
  Odkazy
  Archiv
  Kontakt
  Přihlášky
  Výroční zprávy
  Rozpočet


TOPlist
Kalendář kulturních akcí


 

Knihovní řád

I.

Městská knihovna v Českém Brodě je univerzální knihovnou, zapojenou do sítě veřejných knihoven České republiky. Shromažďuje univerzální knihovní a informační fondy a vykonává informační, kulturní a vzdělávací činnost. V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) byla evidována Ministerstvem kultury ČR dne 23.7.2002 jako základní knihovna pod č. 0311/2002.

II. Služby

Knihovna poskytuje tyto služby :

  • půjčování knih a časopisů
  • půjčování zvukových knih (audioknih)
  • poskytování faktografických a bibliografických informací
  • poskytování informací prostřednictvím Informačního servisu(Poradce podnikatele, Sbírky zákonů)
  • poskytování informací prostřednictvím sítě Internet
  • kulturně-výchovné a vzdělávací lekce pro školy
  • kopírování z materiálů knihovny

III. Uživatelé

Služeb knihovny může využívat každý občan České republiky, který tuto skutečnost doloží příslušným dokladem. U osob, které nemají trvalé bydliště nebo pracoviště v Českém Brodě a přilehlém mikroregionu, může knihovna požadovat zálohu na vypůjčené publikace.

Při přihlašování do knihovny čtenář předloží občanský průkaz, vyplní přihlášku a svým podpisem se zaváže dodržovat ustanovení výpůjčního řádu a zároveň projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Děti do 15 let se mohou stát čtenáři pouze v oddělení pro mládež a jejich přihláška musí být podepsána jedním z rodičů (zákonným zástupcem), který tak ručí za případné škody způsobené porušením výpůjčního řádu a zároveň projevuje souhlas se zpracováním jejich osobních údajů. Současně čtenář uhradí registrační poplatek, který má platnost jeden rok ode dne přihlášení, a obdrží čtenářskou legitimaci. Legitimace je nepřenosná, při její ztrátě si knihovna účtuje poplatek 50,- Kč za vystavení duplikátu.

IV. Výpůjční řád

Při každém využívání služeb knihovny je čtenář povinen předložit čtenářskou legitimaci. Čtenář odloží svrchní oděv a příruční zavazadla na místě k tomu určeném, za věci odložené jinde knihovna neodpovídá. V prostorách knihovny je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje.

Počet absenčních výpůjček v oddělení pro dospělé se řídí momentálními možnostmi a stavem knihovního fondu, v oddělení pro mládež by neměl přesáhnout 5 svazků knih nebo časopisů při jedné návštěvě.

Publikace z příruční knihovny, starší a vzácné publikace a některé regionálie se půjčují pouze prezenčně. Ve výjimečných případech mohou být půjčeny též absenčně, za stanovený poplatek, případně proti podpisu čtenáře.

Výpůjční doba je 1 měsíc. U aktuálních periodik a žádaných titulů může knihovna výpůjční dobu zkrátit a přizpůsobit ji tak poptávce čtenářů. Na žádost čtenáře může být výpůjčka za stanovený poplatek prodloužena, ovšem pouze tehdy, není-li titul požadován dalším zájemcem.

Čtenář ručí za vypůjčené knihovní jednotky. Je povinen s nimi zacházet šetrně, chránit je před poškozením, zdržet se vpisování poznámek a podtrhávání textu, případně vytrhávání stránek. Ve vlastním zájmu by si měl všechny dokumenty při půjčování prohlédnout a nahlásit případné závady, jinak se vystavuje eventuálnímu postihu za poškození, které bude zjištěno při vracení. Čtenář nemá právo půjčovat vypůjčené publikace dalším osobám.

V případě, že čtenář vypůjčenou knihovní jednotku poškodí nebo ztratí, je povinen ji nahradit:

  • stejným nebo jiným vydáním téže knihovní jednotky
  • peněžní částkou ve výši stanovené knihovnou podle ceny, kterou mělo dílo pro knihovnu v době poškození nebo ztráty (i několikanásobek skutečné ceny)
  • vázanou fotokopií

O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. K uvedeným náhradám se navíc připočítává poplatek 50,-Kč za náklady spojené s likvidací škody a za znehodnocené knihovnické zpracování, poplatek 5,-Kč náhrady za obal a 5,-Kč náhrady za čárový kód.

Pokud čtenář nedodrží výpůjční lhůtu a je písemně upomínán, zaplatí za každou knihovní jednotku stanovený sankční poplatek a uhradí náklady na poštovné. Jestliže je upomínkové řízení bezvýsledné, následuje vymáhání právní cestou ve smyslu § 420 a následujících Občanského zákoníku.

Jestliže dílo, které čtenář žádá, není ve fondech knihovny, může knihovna na požádání zprostředkovat výpůjčku tohoto díla z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby podle platné vyhlášky.

V. Půjčování audioknih

Půjčování audioknih je bezplatné a řídí se stejnými pravidly jako půjčování běžných knih a časopisů, včetně poplatků za prodloužení a sankčních poplatků (upomínky, poškození, ztráta). Absenčně (domů) si čtenáři mohou půjčit pouze tituly, u kterých uplynula tzv. odkladná lhůta, tj. zákonem stanovená devítiměsíční lhůta od vydání audioknihy.

VI. Používání Internetu

Služba je poskytována čtenářům, kteří jsou starší 15 let, pouze po předložení platné čtenářské legitimace. U jednoho počítače může pracovat pouze jeden uživatel, při používání počítače je čtenář povinen řídit se pokyny pracovnice knihovny, která provádí základní obsluhu. Čtenář nemá právo vstupovat do programů, které nejsou určeny pro veřejnost. Je-li více zájemců, omezuje se doba využití počítače na 30 minut.  Uživatelé mají k dispozici dva počítače a černobílou laserovou tiskárnu. Služba je bezplatná v rozsahu používání elektronické pošty (e-mail) prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb a prohlížení webových stránek, hradí se pouze eventuální tiskové výstupy.

VII.

Tomu, kdo opakovaně porušuje Knihovní řád, poškozuje knihovní jednotky nebo jinak působí knihovně škodu, může být právo využívat jejích služeb odňato.

VIII.

Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy Ceník poplatků a služeb, Pravidla pro používání Internetu a Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů.

Platnost od 1. července 2017

 

 

Čtenářské konto:Odkaz na stránky www.celeceskoctedetem.cz

Odkaz na stránky www.kamaradkaknihovna.cz

Odkaz na stránky www.rostemesknihou.cz